Upravna struktura

  • Upravni odbor IBCM-a (SPARK)
  • Direktor koledža
  • Pomoćnik direktora, Administracija
  • Nastavno rukovodstvo
  • Nastavni savet
  • Savet zajednice i roditelja
  • Studentski savet

Da biste proverili IBCM-ovu kompletnu organizacionu strukturu, molimo vas kliknite ovde.

Upravni odbor IBCM-a (SPARK)

Upravni odbor (SPARK) poseduje moć donošenja odluka o finansijskim procedurama i poslovanju IBCM-a i o promenama u strukturi akademskih programa.

Direktor koledža

Direktor koledža odgovara Upravnom odboru za akademsko rukovodstvo i efikasno upravljanje IBCM-om.

Charlene Miller, College Director

Pomoćnik direktora, Administracija

Pomoćnik direktora za Administraciju nadgleda neakademska pitanja koja se odnose na upravljanje IBCM-om.

Mirjana Krsmanovic, Assistant Director, Administration

Nastavno rukovodstvo

Postoje tri nastavna odeljenja i jedno odeljenje stranog jezika na IBCM-u, kao i Generalni Semestar. Svako od pomenutih odeljenja predvodi šef katedre koji je odgovoran za interno i eksterno zastupanje svog odeljenja, za nadgledanje i promovisanje kvaliteta u akademskom smislu ali i za nadgledanje strateških ciljeva koja se tiču tog odeljenja.

Violeta Nikolava, Head of Public Administration Department

Mihone Kerolli-Mustafa, Environmental & Agricultural Management Department

Niall Ardill, Šef katedre za engleski jezik

Jelena Stanojević, Koordinator Generalnog semestra

Gabrijela Veličković, Privremeni šef katedre za smer Marketing i Menadžment

Nastavni savet

Kompletne studije, stažiranja i regulative po kojima se odrađuju ispiti na IBCM-u su pod nadležnošću nastavnog saveta, koji je takođe odgovoran za izdavanje ocena, diploma i drugih priznanja izdatih od strane IBCM-a. Nastavni savet omogućava da osoblje i studenti koledža imaju slobodu i sigurnost da ispitaju i ospore postojeće prakse i principe u okviru koledža bez rizika ili ograničenja. Savet se sastaje najmanje jednom mesečno.

Nastavni savet IBCM-a za akademsku godinu 2016-17

Charlene Miller, Direktor koledža (predsedavajući)
Suad Selimi, Službenik za osiguravanje kvaliteta (sekretar)
Gabrijela Veličkovic, Privremeni šef katedre za smer Marketing i Menadžment
Violeta Nikolova, Šef katedre za smer Javna Administarcija
Mihone Kerolli- Mustafa, Šef katedre za smer Upravljanje zaštitom životne sredine i poljoprivrede
Jelena Stanojević, Koordinator Generalnog Semestra
Faye Mooney, Šef katedre za engleski jezik

Jovana Stojanović, Predsednik Studentskog Saveta
Egzon Gërxhaliu, Zamenik Predsednika Studentskog Saveta

Savet zajednice i roditelja

Imenovan od strane Direktora koledža, Savet zajednice i roditelja sastoji se od šesnaest članova (osam iz svakog kampusa) koji se sastaju najmanje dva puta godišnje. Ćlanovi ovog saveta su predstavnici zajednice ili iz sfere biznisa, i minimum šest članova ovog saveta su roditelji IBCM studenata.

Savet zajednice i roditelja daje preporuke i savete o pitanjima koja se odnose na zajednicu i podržavaju rast i razvoj IBCM-a.

Studentski savet (SRC)

Savet studenata daje studentima platformu za saradnju sa predavačima, sa menadžmentom koledža i administracijom kako bi na najbolji mogući način promovisali interese studentske zajednice u okviru koledža. Savet (SRC) je demokratski izabran na godišnjem nivou, a članovi predsedništva se naizmenično smenjuju između učenika severnog i južnog kampusa.

SRC je, pre svega, odgovoran za organizovanje i promociju studentskog života i društvenih aktivnosti u okviru koledža i posreduje u procesu komunikacije između studenata i menadžmenta koledža.

IBCM Studentski Savet za akademsku godinu 2016-17
Predsednik: Jovana Stojanović
Zamenik predsednika: Egzon Gërxhaliu
Sekretar: Edin Rrahmani
Bjagajnik: Aleksandra Lazarević