Modeli i mësimit: Nga Teoria në Praktikë

Në IBCM, casja jonë është e përqëndruar në studentët, ku qëllimi ynë është të shëndrrojmë studentët në profesionistë me aftësi për të bërë një ndryshim në vendin e punës dhe në komunitetet e tyre.

Motoja jonë, Nga Teoria në Praktikë, futet në të gjitha programet tona të mësimit. Duke përdorur praktikat më të mira profesionale të prezantuara përmes partnerëve tanë danezë, programet tona të studimit përshtaten në nivel lokal dhe përdorin një model të bazuar në probleme që sigurojnë të mësuarit maksimal.

Ka 4 faza në modelin e mësimit të IBCM:

Konceptualizimi (mësimi në klasë): Njohuritë teorike i transferohen studentëve duke lexuar ose duke dëgjuar. Njohuritë teorike mund të jenë përkufizime, koncepte, teori, modele, rregulla, përshkrime etj. Konceptualizimi në IBCM ndodh përmes:

 • Leksioneve
 • Nxënësit që mësojnë nxënës të tjerë
 • Ushtrime në çdo klasë
 • Shembuj të jetës reale të ofruara nga studentët dhe ligjëruesit në çdo lëndë
 • Ligjërues mysafir
 • Udhëtime në terren

Eksperimentimi dhe simulimi: Nxënësit punojnë me probleme të jetës reale në një mjedis të kontrolluar pa komunikuar me botën e jashtme. Eksperimentimi në IBCM ndodh përmes:

 • Përdorimi i rasteve të jetës reale
 • Lojëra me role
 • Lojërat dhe simulimet
 • Grupe të fokusit
 • Debatet
 • Eksperimentet
 • Vegla multimediale
 • Puna në grup dhe prezantimet individuale gojore

Përvoja (mësimi në terren): Studentët punojnë me njohuri teorike në një mjedis të vërtetë të botës. Përvoja në IBCM ndodh përmes:

 • Ligjëruesëve të ftuar të cilët përfshijnë shembuj dhe probleme të jetës reale nga fusha
 • Puna në programet mësimore ekspozon nxënësit në mjete praktike nga bota reale
 • Puna në terren dhe hulumtimi
 • Projektet e semestrit
 • Praktikat e detyrueshme

Reflektimi (fitimi i kompetencës): Studentët marrin në konsideratë të gjithë të mësuarit e arritur nëpërmjet konceptualizimit, eksperimentimit dhe përvojës, gjetjen e lidhjeve për të promovuar një kuptim më kompleks. Në këtë fazë, studentët mund të zgjidhin në mënyrë të pavarur problemet e botës reale dhe të kuptojnë dhe diskutojnë përse mjetet specifike janë relevante. Reflektimi në IBCM ndodh përmes:

 • Ushtrime të reflektimit në klasë
 • Përgatitjet e para-provimit
 • Raportimi mbi përvojën e stazhit
 • Teza e AP dhe Bachelor